Di tích nhà lưu niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến